Baga gara...

WAAN ISTOOP

Tajaajilli Invastimantii

Bakka tajaajila invastimantii Muuxannoo, Amanamaa fi Ogeessa hunda tokko keessatti argattu.

Baga gara...

WAAN ISTOOP

Tajaajilli Invastimantii

Bakka tajaajila invastimantii Muuxannoo, Amanamaa fi Ogeessa hunda tokko keessatti argattu.

Tajaajila KEENYA HUNDA TOKKO

KEESSATTI

Tajaajiloonni keenya gurguddoon maamiltoota keenyaaf kennaa jirru kunooti

01.

GORSA INVESTIMANTII

  • Qo’annoo Dandeettii fi Piropozaal Pirojektii
  • Qorannoo Iddoo Invastimantii, gaaffii fi hayyama iyyachuu

02.

QULQULLEESSAA GUMRUUKAA

  • Dhimmota Gumuruuka qulqulleessuu (diklaareshini).
  • Gorsa tajaajila loojistikii meeshaalee gadhiisuuf

03.

HERREGA FI ODIITII

  • Gabaasaa fi galmeen faayinaansii sirrii fi amanamaa ta’uu isaa sakatta’uu
  • Odiitii seeraa fi odiitii keessoo

04.

QOPHII TAATEE

  • Dizaayinii Taatee fi Bal’ina Taatee Mirkaneessu
  • Waltajjii Taatee filachuu fi akkaataa isaa mijessu

05.

DIZAAYINII IJAARSA

  • Arkiteekcharaalii, (Dizaayina interaraa, Industirii, Hoteelaa, Dizaayinii gamoo, daldalaa fi kkf)
  • Hayyama karooraa

Maamiltoonni Keenya Gatii Ol'aanaa Qaban Maaliif Nu Filatu...

Amma Nu Yaali

Maamiltoota Gammachuun

Tajaajilaman