QULQULLEESSAA GUMRUUKAA

Invastimantii jechuun bu’aa gaarii ykn bu’aa hanga invastimantii jalqabaa keessanii caalu argachuuf jecha pirojektii ykn hojii gosa tokko irratti yeroodhaaf maallaqa hojiitti galchuudha.