Bidiruun “Xaanaa Nesh” Buufata Doonii Jibuutii Qaqqabd

Dhaabbata Geejjiba Galaanaa fi Loojistiksii Itiyoophiyaan tajaajilaa geejjibaa bishaanirraa biyyaa keessaaf Bidiruuwwan bitaman lama Buufata Doonii Jibuutii qaqqabuun ibsame.

Bidiruun geejjibaa deddeebisa ummataaf tajaajiluu fi “Xaanaa Nesh” jedhamtu har’a buufaticha qaqqabuun ibsameera.

Bidiruun kunis meetira 38 kan dheerattu yoo ta’u, yeroo tokkotti namoota 188 qabachuu kan dandeessu ta’uu ragaan Dhaabbata Geejjiba Galaanaa fi Loojistiksiirraa argame ni mul’isa.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *