Ministeerichi dhaabbileen faayinaansii indaastiriiwwan oomishaa akka deeggaran gaafateera

Ministeerri Industirii dhaabbileen faayinaansii waggoota dhufan keessatti hanqina faayinaansii indaastiriiwwan omishaa keessatti mul’ate sirreessuudhaan gahumsa akka qabaatan waamicha dhiyeessee jira.
Ministirri Federaalaa obbo Malaaku Alebel waltajjii kaleessa gaggeessaniin akka jedhanitti, seektarri omishaa jijjiirama diinagdee fi caasaa biyya tokkoo jijjiiruu keessatti gahee olaanaa taphachaa jira.
“Bu’aan dinagdee fayya qabeessa, cimaa fi itti fufiinsa qabu dameewwan omishaa humneessuu fi jireenya hawaasaa fooyyessuu irraa argama.”
Akka ministirri kun jedhanitti, Itoophiyaan waggoota darban keessatti fooyya’iinsa imaammataa, hojimaata haaraa, fi caasaa keessumaa diinagdee biyya keessaa fi dhimmoota kana fakkaatan irratti hojiirra oolchaa turteetti.
Akka karoora hoggansa waggaa kudhanii ministeerichaatti carraa hojii 5,000,000 uumuu, sharafa alaa doolaara biiliyoona 9 maddisiisuu, sadarkaa oomishtummaa dhibbeentaa 50 irraa gara 80tti fooyyessuu fi oomisha biyya keessaa dhibbeentaa 50 irraa gara 60tti ol guddisuuf karoorfamee jira.
Kanaafuu, hirmaannaan dameewwan faayinaansii keessumaa damee omishaaf faayinaansii gahaa ta’e kennuudhaan yeroo kenname keessatti galma eegamu galmaan ga’uuf gahee olaanaa qaba jedhan ministeerichi.
“Dameen faayinaansii waggoota afran darban keessa lakkoofsaan, kuufama fi kkfn guddina agarsiisus, keessumaa haaromsa kana hordofee, indaastiriin omishaa hanga ammaatti deeggarsa gahaa hin arganne,” jechuun dabalaniiru.
Damee omishaaf liqiin argamuun dhibbeentaa 19 qofa akka ta’e kan ibsan yoo ta’u, kunis damee tajaajilaa dhibbeentaa 32 waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu baay’ee gadi aanaadha.
Dhaabbileen faayinaansii damee maanufaakchariingii fi industirii misoomsuu keessatti faayidaa hedduu qabu jedhan, Hogganaan Baha Afrikaa Baankii Al-ergii Afrikaa obbo Kudakwashe Matreke.
”Yeroon kun damee omishaa deeggaruuf yeroo sirrii dha. Yeroo rakkisaa keessattillee mootummaan Itoophiyaa Baankii Afrikaa Bahaa waliin hariiroo cimaa qabaachaa jira.
Itiyoophiyaan kutannoo waliif qooduun, guddina dinagdee jajjabeessaa, damee diinagdee keessatti jijjiirama diinagdee galmaan gahuu fi daldala naannoo namoota biroo irratti hin hirkanne dhugoomsaa jirti. Kanaafuu, yeroo dhiyootti bu’aa damicharraa eegamu galmaan ga’uuf hirmaannaan dhaabbilee faayinaansii barbaachisaadha.
Gaaffii fi deebii addaa Dhaabbata Pireesii Itiyoophiyaa waliin taasisaniin, Manaajara Waliigalaa Addis Capital Property Financial SA obbo Mesa’i Adenese, waltajjiin gosa kanaa walitti dhufeenya cimaa uumuun qaawwa damee maanufaakchariingii fi faayinaansii gidduu jiru cufuuf gahee olaanaa qaba jedhan mootummaa waliin.
Waggoota muraasa darbaniif liqiin faayinaansii damee omishaaf gahaa ta’e akka hin argamne eeruun waltajjiin kun rakkoolee mul’atan akeekuu fi yaada furmaataa waan dhiyeessuuf rakkoo kana furuuf kan gargaaru ta’uu ibsaniiru.

#Tajaajila Oduu Itoophiyaa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *