Chaayinaan biyya jalqabaa paatentii biyya keessaa miiliyoona 4 ol qabdu taateetti.

Dhuma bara 2023tti Chaayinaan biyya jalqabaa paatentii biyya keessaa miiliyoona 4 ol qabdu ta’uun himameera. Bulchiinsi Qabeenya Kalaqa Sammuu Biyyaalessaa biyyattii waggaa waggaadhaan dhibbantaa 22.4 guddachuusaa beeksise. Itti aanaan itti gaafatamaa bulchiinsa kanaa Hu Wenhui galmeen paatentii gatii olaanaa qabu waliigalaa keessaa dhibbeentaa 40 ol akka ta’e akeekaniiru. Kunis Chaayinaan paatentii sirrii akka qabduu fi …

Chaayinaan biyya jalqabaa paatentii biyya keessaa miiliyoona 4 ol qabdu taateetti. Read More »

Baankiin Daldalaa Itiyoophiyaa waggoota 10 darbanitti karaa tajaajila baankii CBE Nuur herrega kuufamaa Birrii biiliyoona 100 ol walitti qabuu beeksise.

Baankiin Daldalaa Itiyoophiyaa waggaa 10ffaa eegaluu Tajaajilli Baankii Dhala Bilisaa (CBE Nuur) Magaalaa Jimmaatti kabajeera.Akka Itti Aanaa Pireezidaantii Tajaajila Baankii Dhalarraa Bilisaa Baankii Daldalaa Itiyoophiyaa Nuurii Huseen jedhanitti waggoota 10 darbanitti CBE Nuur maamiltoota miiliyoona 6.5 maddisiisuu danda’eera.Bakka qooda fudhattoonni dhimmi ilaallatu argamanitti maamiltoota waliin kenniinsa tajaajila baankii CBE Nuur irratti mariin gaggeeffameera.

Manni maree ministeerotaa walga’ii idilee har’a gaggeesseen wixinee labsii sadii fi wixinee imaammataa tokko irratti mari’atee murtee dabarsuu Waajjirri Muummee Ministiraa ifa godheera.

Tokkoffaa, manni marichaa wixinee labsii foyya’ee labsii saamicha lafaa, kaffaltii beenyaa fi deebisanii dhaabuu irratti mari’ateera.Manni marichaa bal’inaan erga mari’atee booda wixinee labsii kana Mana Maree Bakka Bu’aa Ummatootaaf dabarsee akka ragga’u taasiseera.Ajandaan lammaffaan Manni Maree Ministirootaa irratti mari’atame irratti wixinee labsii Meedaaliyaa,Nishaanii fi Badhaasa irratti ba’e ture.Wixineen labsii kun sirna lammiilee beekamtii itti kennan …

Manni maree ministeerotaa walga’ii idilee har’a gaggeesseen wixinee labsii sadii fi wixinee imaammataa tokko irratti mari’atee murtee dabarsuu Waajjirri Muummee Ministiraa ifa godheera. Read More »

Dhaabbileen Kooriyaa Kibbaa Itiyoophiyaa keessatti invastimantii akka godhan waamichi dhiyaateera.

Kooriyaa Kibbaatti ambaasaaddarri Ityoophiyaa Dasee Daalkee, Fooramii Tumsa Daldalaa fi Indaastirii Kooriyaa fi Afrikaa 2ffaa si’ool keessatti gaggeeffame irratti hirmaataniiru. Ambaasaaddar Daseen haala diinagdee yeroo ammaa Itiyoophiyaa, naannoowwan xiyyeeffannoo invastimantii alaa fi dameewwan walta’iinsa Ityoophiyaa fi Kooriyaa irratti ibsa kennaniiru. Ityoophiyaatti haalli invastimantii mijataa ta’e akka jiru eeraniiru. Dhaabbileen Kooriyaa Kibbaa kana fayyadamuu qabu jedhan. …

Dhaabbileen Kooriyaa Kibbaa Itiyoophiyaa keessatti invastimantii akka godhan waamichi dhiyaateera. Read More »